Ferdinand VolgaNeve Neuter AVAILABLE SIB male, color a 21 33 (blue tabby point) Date of birth September 5, 2018 Dad - Gr.I.Ch. Kuz'kin Dom Chase Mom - I.Ch. Lebyodushka Iz Tverskogo Knyazhestva